Історична книжка

Грушевський Михайло, Твори у 50 томах, т. 1: Серія “Суспільно-політичні твори (1894–1907)”, Львів 2002, с. 592, ціна 105.00 грн.

Цим томом започатковується видання творів видатного історика і громадсько-політичного діяча Михайла Грушевського (1866–1934). У першому томі вміщено статті історіософського характеру, які визначали напрям і діяльність національно-визвольного руху наприкінці XIX – на початку XX ст., а також публіцистику вченого 1894–1907 років, що друкувалася переважно в журналі “Літературно-науковий вісник”. Статті: Розділ 1. ІСТОРІОСОФСЬКІ СТАТТІ: Вступний виклад з давньої історії Русі, виголошений у Львівськім університеті 30 вересня 1894 р.; Звичайна схема “русскої” історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства; Спірні питання староруської етнографії; Етнографічні категорії й культурно-археологічні типи в сучасних студіях Східної Європи. Розділ II. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ І КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТАТТІ: Українсько-руське літературне відродження в історичнім розвої українсько-руського народу; Як мене спроваджено до Львова (Лист до хв[альної] редакції “Діла”); Нова “пря” про українсько-руську книжну мову; Листи з-над Полтви; Наукове товариство імені Шевченка; Улиця Шевченка у Львові; Друга руська артистична вистава у Львові; На порозі століття (Присвячено перемиській українсько-руській громаді); Лист проф. Грушевського до декана Твардовського; В справі музею при Науковім товаристві ім. Шевченка; Друга вистава образів Ів[ана] Труша; Олександр Кониський. 18(30)/VІII 1836–29/ХІ (11/ХІІ) 1900; В справі “Академічного дому” ; 250 літ; Що зробити з “Академічним фондом”?; Гуцульська вистава; Українсько-руські наукові курси; Безглузда національна політика Росії; Що ж далі? (В справі руських гімназій); В справі руських шкіл і руського театру; Меморіал Петербурзької академії в справі свободи української мови в Росії; Не даймося!; Академічний дім; Українські кафедри; Ювілей Вол[одимира] Антоновича; До наших читачів в Галичині; З біжучої хвилі. Розділ III. ЗБІРНИК СТАТЕЙ “З БІЖУЧОЇ ХВИЛІ. СТАТТІ Й ЗАМІТКИ НА ТЕМИ ДНЯ 1905–1906 років”: Українство і питання дня в Росії; Конституційне питання і українство в Росії; На руїнах; Дорогою віків; Перші кроки; “Самоотвержение малороссиян”; Польсько-українські мотиви; Новий кордон; У українських послів російської Думи; З Державної Думи. З вражінь і помічень; Дума і національне питання; Аграрне питання; Після Думи; Перша річниця російської конституції; Галичина і Україна. Розділ IV. ЗБІРНИК СТАТЕЙ “ВИЗВОЛЕННЯ РОСІЇ І УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ”: Проти течії; “Наступного дня”; Рух політичної і суспільної української думки в XIX столітті; Єдність чи розпад [Росії]?; Національне питання й автономія; Про зрілість і незрілість; Наші вимоги; Фрази і факти; Рівною мірою; На злобу дня; Неймовірно; Ганебній пам’яті!..; Український П’ємонт; Питання дня (Аграрні перспективи); Національні моменти в аграрному питанні; Кінець ґетто!; Справа українських катедр і наші наукові потреби; Із польсько-українських стосунків Галичини (Кілька ілюстрацій до питання: автономія обласна чи національно-територіальна); Розбурхане муравлисько; За український маслак (В справі Холмщини).

   

Грушевський Михайло, Твори у 50 томах, т. 2: Серія “Суспільно-політичні твори (1907–1914)”, Львів 2005, с. 704, ціна 105.00 грн.

Розділ І. СТАТТІ ПІД РУБРИКОЮ “НА УКРАЇНСЬКІ ТЕМИ” (1907–1914): При кінці року; Крячуть ворони; “О любви к Отечсству и народной гордости”; Гріхи наші; Грім – та не з тучі; “Кінець рутенства!”; Ще одна повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем; Українство і всеслов’янство; Не пора; Ще про культуру і критику; На новий рік; Видавнича криза; З новорічних думок; Слово на малодушних; Гімн вдячності; В великий четвер; Похорони унії; В російськім диліжансі; Маленька жертва; Замість новорічної; Фабрикація сепаратизму; Недооцінювання; В слов’янських обіймах; “Мазепинство” і “богданівство”; Відлучення Холмщини; Батьки і діти; Українська дебата; По кошмарі; Нова хвиля; Сіяння вітру; Розділ II. ЗБІРКА СТАТЕЙ: НАША ПОЛІТИКА: Під нинішню хвилю; Два роки галицької політики; Реальна політика на галицькім ґрунті; “Малі діла”; Ера фінансово-економічна; З нашого культурного життя; По виборах; Розділ III. НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ (1907–1914): До наших читачів в Росії; Богданові роковини; До наших читачів; Чи не спроможемось?; Антракт; Пам’яті Володимира Антоновича; Пам’ятник Шевченку; Кров; Недуга д-ра Івана Франка; До рецензії д. Липинського; До наших читачів; Ювілей Миколи Гоголя; В сорок восьмі роковини Шевченка; Виговський і Мазепа; Українська історіографія і Микола Костомаров. Пам’яті М.Костомарова в двадцять п’яті роковини його смерті; Над свіжою могилою; Василь Доманицький; Два ювілеї; Пам’яті Павла Житецького; Призабута справа; Свято єднання; [Про зняття з себе обов’язків головного редактора “Літературно-наукового вістника”]; В столітні роковини Герцена; Возлюбленникові муз і грацій; В балканськім антракті; Після Балканської війни; Сорокалітній подвиг; З промови на полтавськім святі; Шевченкове століття; Сараєвська трагедія; ДОДАТКИ: Хронікально-інформаційні статті (1898–1907): [Промова з нагоди 25-літнього ювілею літературної діяльності Івана Франка]; В справі доступу на Львівський університет; [Промова на Загальних зборах Наукового товариства ім. Шевченка 25 березня 1901 р.]; П. Накрохін [Некролог]; Академічний дім; Отвертий лист до п[рофесора] Т.Флоринського [Коротка передмова до листа]; Отвертий лист до гр[еко]-кат[олицьких] ординаріатів і духовенства; Виказ датків; Святе Письмо; Знесення указу 1876 р.; Св[яте] Письмо на українській мові; Від редакції [Напрями праці з нагоди дев’ятого року видання ЛНВ]; Програма Української демократично-радикальної партії [Коротка передмова до програми]; Із статистичної комісії Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка: І. Зав’язання статистичної комісії Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка; Портрет Шевченка.

 
Грушевський Михайло, Твори у 50 томах, т. 3, Серія: “Суспільно-політичні твори (1907 – березень 1917)”, Львів 2005, с. 792, ціна 105.00 грн.

Третій том серії “Суспільно-політичні твори” 50-томного зібрання праць М. Грушевського хронологічно пов’язаний з попереднім томом. У ньому вміщені статті історика, друковані в періодичних виданнях від 1907 р. до початку Української революції (березень 1917 р.). Сюди увійшли публікації з “Ради”, “Діла”, “Села”, “Засіву”, “Украинской жизни” та ін., а також низка маловідомих публіцистичних праць, виявлених під час упорядкування тому. Розділ І. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ТА ЗБІРОК (1907–1914): Наша газета; Маленьке бажання; [Лист проф. М. Грушевського до т-ва “Сокіл” у Львові в справі святкування ювілею Гадяцького трактату]; Вороги “русского народа”; Pro domo; Нова Дума і українці; Вражіння оптиміста; Українці в новій Думі; Шевченків день; Утраквізація чи розділ університету?; Меморіал Товариства до міністра просвіти в справі утворення самостійного українського університету у Львові; На спомин Миколи Костомарова (+ 7 цвітня 1885 р.); Польський законопроект автономії й українці; Крашаночка; Геть з рутенством!; Повернення Холмщини; Спустошене життя; До справоздання з другого засідання Українського наукового товариства в Києві; Злобна напасть; Праве українство; Святий вечір; Кінець “польської інтриги”; В оборону книги; Андрій Потоцький про українські відносини з р. 1659; Час не жде!; Початки Січі; Україна, Білорусь, Литва; Наша школа; Холмщина (Головні моменти в історії її приналежності); За рідну школу; Невідклична справа; В університетській справі; Ще до реформи “Просвіти”; Українці; Україна і українство; З національної тематики. До питання про національно-територіальну автономію; Завдання дня; На новому шляху (3 приводу думських виступів з українського питання); Перед осінніми зборами академічної молодіжі; В обороні правди; Нові гасла; Раз добром налите серце; Чергове питання. Розділ II. ЗБІРКА СТАТЕЙ “ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ Й УКРАЇНСЬКУ СПРАВУ: СТАТТІ Й ЗАМІТКИ” (1907). Розділ III. СТАТТІ З НАРОДНИХ ГАЗЕТ “СЕЛО” ТА “ЗАСІВ” (1909–1912): ВСТУПНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ; До наших читачів; В єднанні сила; Століття Фінляндії; Робітничі товариства; Про врожай; Про робочі спілки; Просвітні товариства і гуртки; Закон про свободу віри; Ще про врожай; Палення трупів; Про робітничі товариства; Про права жінок; Убожіє край!; Тіснота товариствам; На свята; Пам’ятник Шевченку; На Новий рік; Забагато свят; Хочуть скасувати козаків; Против п’янства; Як живеться газетам в Росії; Торішній урожай; Маньчжурська справа; Об’єднуються; Українське свято; Українські свята і українські будні; Нема права; Великодні з’їзди; Важна справа; З Новим роком!; До наших читачів; Видавництво імені С.Ф. Грушевського; З Новим роком!; Чорна зграя; До читальників; ІСТОРИЧНІ ПОРТРЕТИ: Іван Франко; Володимир Винниченко; Гетьман Петро Дорошенко; Микола Лисенко; Князь Костянтин Острозький; Гетьман Петро Сагайдачний; Вол[одимир] Антонович; Георгій Кониський; Селяни-мистці; Микола Костомаров; Марко Кропивницький; Пантелеймон Куліш; Павло Полуботок; Осип Бодянський; Князь Роман; Іван Нечуй-Левицький; Олександр Кониський; Олександр Кістяківський; Шевченко і українська минувшина; ІСТОРИЧНІ МІСТА ТА ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ: Пам’ятник Шевченку; Січ Запорозька; Могила Сірка; Київ; Болди; Олегова могила; Львів; Аскольдова могила; Ржищів; Чернігів; Перемишль; Церква св. Василія в Овручі; Луцьк; Мстиславова церква в Володимирі-Волинськім; ІСТОРИЧНІ СЮЖЕТИ: З Хмельниччини; Дума про Ганжу Андибера, гетьмана запорозького; Україна; Наші люди з карпатських сторін; Галицький сойм; У сибірських нетрях. Розділ IV. ЗБІРКА СТАТЕЙ “ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ І УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ” (1912): Шкільна мова; Законопроект про учення українською мовою; Українське письменство; Не порозумнішали; Не позволяти!; Колишня освіта і теперішня темнота; Шкільна справа в Галичині; За український університет; Промовили; За слова і букви; Великдень; Російська академія наук про українську мову; Мова українська і руська; Мова панська і мужицька; Розуміють; Інородці. Розділ V. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ ПЕРІОДУ ЗАСЛАННЯ (1915 – БЕРЕЗЕНЬ 1917): У річницю війни; Тлінний прах; На роздоріжжі; Зайві сумніви; З українського життя; Новий рік; Камінь спотикання; Камінь наріжний; Про великий і малий націоналізм; Ще про великий і малий націоналізм; Як розуміти?; Кілька слів про українство; Світлій пам’яті Івана Франка; Українство і російська преса; Проголошення польської самостійності; Розширення автономії Галичини. Смерть ціс[аря] Франца-Йосифа; Незалежна Польща й автономна Галичина; На Святвечір; Перспективи нового життя; На страшний суд; Чергова справа.

 

Грушевський Михайло, Твори у 50 томах, т. 5: Серія “Історичні студії та розвідки (1888—1896)”, Львів 2002, с. 592, ціна 105.00 грн.

П’ятий том зібрання праць М. Грушевського у 50-ти томах розпочинає нову серію “Історичні студії та розвідки”. У ньому вміщені статті, джерелознавчі розвідки та науково-інформаційні публікації, які друкувалися у журналах “Киевская старина”, “Чтения ИОНЛ”, “Правді”, “Записках НТШ” протягом 1888–1896 рр. М.ін статті: Про видання джерел до історії українсько-руської; Архів Скарбу Коронного в Варшаві. Замітка археографічна; “Статут друкований”; Передмова до тому 1-го “Жерел до історії України-Руси”; Передмова до тому 2-го “Жерел до історії України-Руси”; Примітки до тексту Галицько-Волинської літописі; Похвала в[еликому] кн[язю] Витовту; Запись руська 1473 р.; Опись подільських замків 1494 р.; Описі Перемиського староства 1494–1497 рр.; Дозвіл кор[оля] Жиґимонта митнику Петрашку на передачу с. Крогульця кам’янецькому наміснику Григорію 1509 р.; Королівський дозвіл на викуп Кам’янецького староства 1456 р.; Кілька київських документів XV–XVI в.; Два документи з внутрішньої історії В[еликого] князівства] Литовського XVI в.; Київський каштелян і козаки; Документ 1586 р. про козацький промисел; Надання Оришевському Копистерина та Гайсина; Надання магдебурзького права містечку Дідову (в Київщині), 1596 р.; Слобода Полтава в 1630 р.; Дальші розкопки в с.Чехах; Молотівське срібло; Гончариха; До Болоховщини: Губинське городище; Похоронне поле кам’яного віку в с.Чехах (пов[іт] Брідський); Дрібничка до генеалогії Шевченка; Південноруські господарські замки в половині XVI століття; Волинське питання 1097–1102 рр.; До питання про Болохів; Громадський рух на Вкраїні-Русі в XIII віці; Економічний стан селян на Подністров’ї Галицькім в половині XVI в. на основі описей королівщин; Економічний стан селян в Перемиськім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин; Секретна місія українця в Берліні р. 1791; Барська околична шляхта до к[інця] XVIII ст.; Українські жиди; Тимчасова комісія для розгляду давніх актів. За традицією Київська археографічна комісія; З питання про організацію управління й суду в Подільській землі в XIV і XV в.; Новини археологічні; Про деякі форми шляхетського землеволодіння в Південно-Західній Русі; Організація старостинського й околичного управління в Барському старостві XVIII ст.; Нові розправи про внутрішній устрій В[еликого] князівства] Литовського.

 

Грушевський Михайло, Твори у 50 томах, т. 6: Серія “Історичні студії та розвідки (1895–1900)”, Львів 2002, с. 696, ціна 105.00 грн.

Шостий том зібрання праць М. Грушевського є другим томом серії “Історичні студії та розвідки” і охоплює період 1895–1900 рр. У ньому вміщені публікації документів, джерелознавчі розвідки і передмови, історичні статті та науково-інформаційні матеріали. Розділ І. АРХЕОГРАФІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ, ПЕРЕДМОВИ: Виїмки з жерел до історії України-Руси: до половини XI віку; Опись Львівського замку р. 1495; Метрика Самбірська. Подробиці з історії відносин релігійних; Кілька духовних віршів з Галичини; Співаник з початку XVIII в.; Описі Ратенського староства з 1500–1512 рр.; До історії “руського обряду” в старій Польщі; До історії “руського обряду” в давній Польщі; До питання про правно-державне становище київських князів XV в.; Матеріали до історії козацьких рухів 1590-х рр.; Кілька документів з життя Забузької Руси XVI в.; Передмова [дот. І “Етнографічного збірника”]; Передмова [дот. II “Етнографічного збірника”]” [Передмова дот. XIX “Руської історичної бібліотеки”]” [Передмова дот. XX “Руської історичної бібліотеки”]; Переднє слово [дот. XXXI–XXXII “Записок НТШ”]; Переднє слово [до т. XXXV–XXXVI “Записок НТШ”]; Вступне слово редакції [до т. VII “Руської історичної бібліотеки”]. Розділ II. АРХЕОЛОГІЧНІ СТУДІЇ: Молотівське срібло; Молотівське срібло. Археологічна замітка; Печатка м[итрополита] Константина з Звенигорода; Похоронне поле в с.Чехах (археологічна розвідка); Звенигород Галицький (історично-археологічна розвідка); Печатка з Ступниці під Самбором. Розділ III. ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: Гетьман Богданко. Критично-історична розвідка; Галицьке боярство XII–XIII в.; Анти. Уривок з “Історії України-Руси”; Анти. Реферат; Хмельницький і Хмельниччина. Історичний ескіз; Портрет Хмельницького з вид[ання] 1683 р. (До портрета); Чи було між руськими племенами плем’я хорватів? Реферат. Розділ IV. ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЙНІ СТАТТІ: Нововидані пам’ятки давнього письменства руського; Нові розвідки з історії давньої Руси; Наукова діяльність Товариства імені Шевченка в р. 1895; Записка для загального збору р. 1896; Наукова діяльність Товариства імені Шевченка в 1896 і 1897 рр.; Записка для загального збору 1898 р.; Наукове Товариство імені Шевченка і його діяльність в 1898 р.; Примітки до історії козаччини з поводу книжки: Бесіди про часи козацькі на Україні. Розділ V. НЕКРОЛОГИ: Пантелеймон Куліш [Некрологічна звістка]; Петро Лебединцев – Іван Малишевський (Некролог); В. Васілевський (Некролог); Посмертні згадки (А.Скальковський, Е.Кунік, В.Ястребов); Микола Іулак. Посмертні згадки; Е. Руліковський – В.Лущкевич (Некрологічна згадка).

 

Грушевський Михайло, Твори у 50 томах, т. 7, Серія “Історичні студії та розвідки (1900–1906)”, Львів 2005, с. 792, ціна 105.00 грн.

Сьомий том зібрання праць М. Грушевського продовжує серію “Історичні студії та розвідки” і охоплює період 1900–1906 рр. У ньому вміщені археографічні публікації, передмови, історичні статті, огляди, рецензії та некрологи пам’яті видатних постатей того часу. Розділ І. АРХЕОГРАФІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ. ПЕРЕДМОВИ: Сторінка з історії українсько-руського сільського духовенства (по самбірським актам XVI в.); Лист кор[оля] Стефана Баторія до калги з р. 1577; Монах ворожбитом; Причинки до історії роду Бибельських, зібрані арцибіскупом львівським Яном Прохніцьким. Подав Аристарх Крижановський; Два селянські контракти купна-продажі з початку XVI в.; Кілька грамот Володислава Опольського; Кілька документів до історії сільського духовенства в Галичині ХVІІ–ХVІІІ в.; Козаки в 1470-х рр.; Незаплачене київське подимне; “Козаки” в Галичині 1605 р.; Матеріали до історії Коліївщини. І. Василіянські записки й листи про Коліївщину; Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України. Серія перша (ч. 1–80) (1361–1530); Серія друга (ч. 81–132) (1531–1574); [Вступне слово дот. VIII “Руської історичної бібліотеки”]; [Передмова до т. XXI “Руської історичної бібліотеки”]; [Вступне слово від редакції до т. XXII “Руської історичної бібліотеки”]; [Передмова дот. XXIII–XXIV “Руської історичної бібліотеки”]; [Передмова до т. III “Жерел”]; [Передмова до т. VII “Жерел”]. Розділ II. АРХЕОЛОГІЧНІ СТУДІЇ: Бронзові мечі з Турецького повіту (Галичина); Ковтки “київського типу” у сучасних кавказців; Печатки з околиць Галича. Розділ III. ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: Хронологія подій Галицьке-Волинської літописі; До справи хронологічної зв’язі в Галицько-Волинській літописі. Кілька заміток до статті Б.Барвінського; Економічний стан селян в Сяноцькім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин; Економічне становище селян в Львівськім старостві в середині XVI віку на основі описей королівщин; Чи маємо автентичні грамоти кн[язя] Льва? Критично-історична розвідка; Ще про грамоти кн[язя] Льва галицького. З приводу статті проф. Линниченка; Кілька заміток до “Чуда св. Климента папи римського”; Іще до “Чуда св. Климента папи римського”; “Люди в пенезех”. Розділ IV. ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЙНІ СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПРОЕКТИ: Огляд праць Н.Кондакова з історії староруської штуки; Київські мініатюри при Трірській псалтирі; Львівське Наукове товариство імені Шевченка і його внески у вивчення Південної Русі; [Виступ на звичайних загальних зборах Наукового товариства ім. Шевченка, 29 червня 1904 р.]; [Виступ на звичайних загальних зборах Наукового товариства ім. Шевченка, 19 цвітня 1905 р.]; Записка, предложена археографічній комісії в справі видання корпусу матеріалів до історії Козаччини. Розділ V. НЕКРОЛОГИ: Петро Лашкарьов (Некролог); Митрофан Дикарів (Некрологічна звістка); Пам’яті Олександра Кониського; Матвій Симонів (Номис) (Некрологічна замітка); Ізидор Шараневич (Некролог); Мих[айло] Сухомлінов – Ів[ан] Жданов. Некрологічна замітка; Д-р Остап Терлецький. Некрологічна замітка; До некролога Остапа Терлецького; Олексій Андрієвський. Некрологічна замітка; Пам’яті Олександра Лазаревського; Тадей Рильський. Некрологічна замітка; Пам’яті Олексія Маркевича; П. Литвинова-Бартош. Некролог; Аристарх Крижановський. Некролог; [Вільгельм Онкен. Некролог].

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Книгарня Горизонт

 
Π‘Π°ΠΉΡ‚ управляСтся систСмой uCoz