Історична книжка

Кривошея Володимир, Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк, Київ 2002, с. 184, ціна 30.00 грн.

У книзі розглядається складна історія існування козацтва на Білоцерківщині. Особлива увага надається козацьким родоводам цього регіону. Книга присвячена Білоцерківському полку, в ній аналізується персональний склад козацьких сотень через призму покозачення місцевої шляхти. Книга розрахована на науковців, викладачів історії, студентів, широкий читацький загал.

   
Кривошея Володимир, Генеалогія українського козацтва: Канівський полк, Київ 2006, с. 220, ціна 40 грн

У книжці розглядається генеалогія старшинських і козацьких родин Канівського полку. Наводяться короткі біограми полковників і сотників, їхні родовідні розписи. Крізь призму генеалогії окремих родин розкривається шлях козацької держави від виникнення до ліквідації полково-сотенного устрою на Правобережній Україні.

   

Кривошея Володимир, Генеалогія українського козацтва: Переяславський полк, Київ 2004, с. 418, ціна 35.00 грн.

Книга серії Генеалогія українського козацтва. Головна увага в ній зосереджена на персональному складі козацької старшини та її родоводах. Робота побудована за принципом висвітлення генеалогії: полковничих родин; родин полкової старшини (обозних, суддів, писарів, осавулів, хорунжих); відомостей до генеалогії сотників і сотенної старшини кожної сотні окремо.

   

Кривошея Володимир, Генеалогія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків, Київ 2004, с. 391, ціна 35.00 грн.

У книзі розглядаються стан наукової розробки і джерельна база генеалогії українських козацьких родин. Наводяться короткі нариси різних історичних періодів існування Гетьманщини крізь призму генеалогії гетьманських та інших окремих родин, розкривається шлях козацької держави від виникнення до ліквідації. Друге видання книги доповнене іменним та топонімічним покажчиками.

   

Крижицький С. Д., Зубар В. М., Русяєва А. С., Античні держави північного Причорноморя, серія Україна крізь віки т. 2, Київ 1998, с. 352, ціна 45.00 грн.

Однією з найцікавіших сторінок в історії давнього населення, яке мешкало на теренах сучасної України, стало переселення греків на північне узбережжя Чорного моря Понту Евксінського, як його іменували стародавні елліни. Засновані ними міста та сільські поселення проіснували тут близько цілого тисячоліття від VI ст. до Н.Х, по IV ст. н.е. Життя греків було тісно повязане з місцевими племенами як кочовиків, так і землеробів на їхній культурний, політичний та економічний розвиток грецькі держави справили великий вплив. Стосунки поміж двома світами не обмежувалися відносинами лише з найближчими сусідами: античні речі досягали на півночі Середнього Подніпровя, а на сході навіть Приуралля. Велику роль відіграли античні причорноморські міста Криму в успадкуванні культурних традицій наступними поколіннями середньовічних міст, адже вже у IV ст. н.е., зокрема на Боспорі, зароджується християнство. Усе це робить античні держави Північного Причорноморя невідривною частиною історичних процесів, що колись відбувалися на теренах сучасної України.

   
Кузьмук Олексій, Козацьке благочестя: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVIIXVIII ст.: еволюція взаємовідносин, Київ 2006, с. 228, ціна 30.00 грн.

Попри численні студії козаччини, проблема реконструкції релігійної свідомості козацтва залишається на маргінесі наукових зацікавлень дослідників. Завданням цієї книги є висвітлення реальної ситуації в царині стосунків низового козацтва з церковними структурами. Для розкриття цієї проблеми на конкретному рівні найбільш репрезентативним може бути зріз стосунків Війська Запорозького Низового з київськими чоловічими монастирями. Упродовж XVIIXVIII ст. саме в цій сфері сформувалася своєрідна система звязків духовного, соціального та економічного характеру. Наприкінці роботи автор розглянув життя та побут київських ченців на Запорожжі, їхню роль у церковно-релігійному житті січовиків, а також зворотний бік звязку паломництва січовиків до київських обителей. Завершує роботу мінідослідження про записи запорозьких козаків у синодиках київських чоловічих монастирів.

Зміст: Розділ 1. Історіографія проблеми та джерельна база дослідження: 1.1. Стан вивчення церковно-релігійного життя низового козацтва; 1.2. Характеристика та інформаційні можливості основних джерел; Розділ 2. Військо Запорозьке Низове як парафія Києво-Межигірського монастиря: 2.1. Ставропігійний статус Межигіря та запорожці; 2.2. Підпорядкування Війська Запорозького Низового духовній владі ставропігійного Києво-Межигірського монастиря; 2.3. Сфери діяльності межигірських ченців на території Війська Запорозького Низового; 2.3.1. Начальники січових церков; 2.3.2. Самарський Пустинно-Миколаївський монастир; 2.4. Ієромонах Феодорит Рудкевич; 2.5. Січовий архімандрит Володимир Сокальський; Розділ 3. Стосунки Коша з Києво-Софійським монастирем: 3.1. Києво-Софійський кафедральний монастир і проблема управління Церквою на Запорожжі...; 3.1.1. Старокодацьке духовне намісне правління (Хрестове Старокодацьке запорозьке намісництво); Розділ 4. Київське чернецтво на Запорожжі та запорожці в Києві: 4.1. Збирання милостині на території Війська Запорозького Низового київськими монахами; 4.2. Запорожці паломники до київських святинь; 4.3. Низове козацтво в помянниках київських монастирів.

   

Кульчицький Станіслав, Україна між двома війнами (19211939 рр.), серія Україна крізь віки, т. 11, Київ 1999, с. 336, ціна 45.00 грн.

Спираючись на дослідження колег і власні пошуки в раніше закритих архівах, я постарався дати в своєму дослідженні стислий виклад подій і причинно-наслідкових звязків між ними, які становлять саму суть вітчизняної історії досліджуваного періоду, Білих плям залишається обмаль, основні факти відомі, але їх треба пояснити. Читачам пропонується заснована на фактах реконструкція історичного процесу. В ній знаходять, зокрема, свої пояснення причини нової економічної політики, українізації 20-х рр., голодомору 19321933 рр., Великого терору, який в Україні тривав із 1933 по 1938 рр.

   

Кучма Леонід, Україна не Росія, Москва 2003, с. 560, ціна 100.00 грн.

Книга президента Украины об Украине может открыть много нового даже тем, кто знает эту страну. Сделана попытка нарушить заговор молчания вокруг самых сложных и болезненных тем в отношениях двух народов, связанных одной цепью, но и одной лавровой ветвью. Автор делится своими взглядами на украинскую старину, на события XX века и последних лет, размышляет о том, можно ли считать Украину бывшей российской колонией, об украинском и русском национальных характерах, о проблемах общего культурно-исторического наследства и взаимных долгов: что можно и нужно окончательно поделить, а чего нельзя и не нужно. Книга написана на украинском языке.

   

Литвин Володимир, Україна на межі тисячоліть (19912000 р.), серія Україна крізь віки т. 14, Київ 2000, с. 360, ціна 45.00 грн.

Основоположною й визначальною рисою новітніх часів України стало державотворче начало в усіх його багатогранних проявах. Устремління народу до вільного облаштування свого життя від державної самоорганізації до визначення стратегічних пріоритетів знайшло предметне та органічне втілення в розбудові незалежної Вітчизни. Для нації, яка віками плекала цю заповітну мрію, в загальному контексті 90-і рр. XX ст. стали водночас і часами беззаперечного тріумфу, і періодом найсерйозніших випробувань. Безсумнівно, перехід від адміністративно-директивної до ринкової економіки, від монолітного загальносоюзного народногосподарського комплексу до власної економічної системи не міг відбуватися безболісно. Проте катастрофічний обвал, який стався в економіці України впродовж перших трьох років її незалежності, не мав історичних аналогів. Національний доход скоротився на 39%. (для порівняння: в СРСР під час Другої світової війни найнижча позначка падіння промислового виробництва сягала 30%). За даними Світового банку, рівень інфляції в Україні в 1993 р. був найвищим у світі.

   
Литвин Володимир, Україна: хроніка поступу. 19912001, Київ 2001, с. 736, ціна 55.00 грн.  
   

Литвин Володимир, Україна: міжвоєнна доба (19211938 рр.), Київ 2003, с. 512, ціна 55.00 грн.

Ця книга є частиною багатоцільового підручника з вітчизняної історії, над яким автор працює уже тривалий час. Зважаючи на те, що доба війн і революцій початку XX ст. густо обплетена міфами, що склалися як в радянській, так і в пострадянській науці, історія цього часу викладена в обсязі, який істотно перевищує обсяг розділів підручника. У виданні аналізується діяльність різноманітних політичних сил на українських землях, їх взаємодія або взаємопоборювання на різних етапах революційного процесу. Автор зосереджує увагу на державотворчому процесі в Україні, показує обєктивні і суб;єктивні труднощі становлення національної державності. Читач знайде в цій книзі оригінальні трактування давно відомих фактів революційної доби, нові повороти у причинно-наслідкових звязках між ними. Використовуються новітні досягнення вітчизняних істориків, а також праці російських і західних вчених. Книга може бути рекомендована як підручник, передусім, для студентів та викладачів історичних факультетів університетів. Разом з тим вона є корисною для тих читачів, хто бажає скласти власне уявлення про один з найбільш трагічних періодів вітчизняної історії XX ст.

   

Литвин Володимир, Україна: доба війн і революцій (19141920 рр.), Київ 2003, с. 488, ціна 55.00 грн.

Ця книга є частиною багатоцільового підручника з вітчизняної історії над яким автор працює уже тривалий час. Вісімнадцятирічний період між завершенням громадянських і міжнаціональних воєн у Європі для України був надзвичайно динамічним і багатим на події. Він складався з двох етапів: нової економічної політики і модернізації радянського типу. Для українських земель у складі Польщі, Румунії і Чехословаччини цей період теж розполовинений: до і після світової економічної кризи, відомої в літературі як Велика депресія. У книзі подається оновлена концепція непу в Україні. Виявлені причини і наслідки лібералізованої політики керівників більшовицької партії щодо республіки, наслідки великого перелому, який потягнув за собою колективізацію села і голодомор 1933 р. Оцінюються характер, цілі й результати політики індустріалізації, зрушення в системі тоталітарної влади та їхній вплив на Україну, здобутки і проблеми зарегламентованого владою духовного життя суспільства. Розповідаючи про життя українців у складі сусідніх держав, автор зосереджує увагу читачів на боротьбі народу за збереження національної ідентичності, формах опору урядовій політиці полонізації і румунізації.

   

Литовська метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року. Підготував В. Кравченко, Київ 2005, с. 597, ціна 99 грн

Книга ревізій українських замків 1545 р. є звітом королівського ревізора про обстеження стану обороноздатності Володимирського, Луцького, Кременецького, Вінницького, Брацлавського і Житомирського замків та перевірку наявності у князів і шляхтичів привілеїв на маєтки-вислуги і мита. Джерело містить докладні описи місць розташування замків, стану збереженості їхніх веж, городень, мостів та інших замкових споруд, забезпеченості озброєнням та провіантом. Памятка відображає суспільно-політичні, економічні та правові стосунки між різними станами населення Волині, Східного Поділля та Західної Київщини середини XVI ст., відбиває різноманітність структури сільського та міського населення цих регіонів, його повинності й податки, висвітлює характер торгівлі й митну політику держави. Мовою оригіналу джерело публікується вперше. Видання призначене для істориків, мовознавців, архітекторів і краєзнавців.

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Книгарня Горизонт

 
Сайт управляется системой uCoz