Історична книжка

Сідак Володимир С., Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр. (невідомі сторінки історії), Київ 1998, с. 320, ціна 54.00 грн.

Дослідження присвячене діяльності спеціальних органів безпеки українських національних державних формацій 1917–1921 років: Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР, ЗУНР та Державного Центру УНР в еміграції. Залучення великого масиву документальних друкованих джерел, мемуаристики та раніше не відомих архівних матеріалів дало авторові змогу досягти максимальної об’єктивності при висвітленні складних історичних подій доби Української революції, виважено оцінити здобутки й помилки тогочасних національних спецслужб у боротьбі за державність України.

   

Січ-мати: Повісті та оповідання про Запорозьку Січ, Київ 2005, с. 432, ціна 29 грн

Збірник "Січ-мати" – унікальне видання, яке створює образ Запорозької Січі. Твори українських письменників – оповідання та повісті – розташовані хронологічно, що дозволяє читачеві простежити буття Запорозької Січі від XVI ст. до часу її розорення. Більшість творів пригодницького жанру, що надає книжці високої читабельності. Водночас вона несе широкий інформаційний матеріал про побут, звичаї та історичні реалії життя Запорозької Січі. Зміст: Валерій ШЕВЧУК: ЛІТЕРАТУРНИЙ ОБРАЗ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ. Передмова; Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ: БОГДАНКО. Історичне оповідання з другої половини XVI століття; Мартин ПАШКОВСЬКИЙ: ДІЇ ТУРЕЦЬКІ І ЗМАГАННЯ КОЗАЦЬКІ З ТАТАРАМИ, КРАКІВ, 1615 РОКУ [ТАТАРСЬКІ НАПАДИ]. Переклав Валерій Шевчук; Пантелеймон КУЛІШ: БРАТИ; Адріан КАЩЕНКО: НАД КОДАЦЬКИМ ПОРОГОМ. Про гетьмана Івана Сулиму; ДНІПРОВА ЧАЙКА: БУРЕВІСНИК; ДІВЧИНА-ЧАЙКА; Іван КРИП'ЯКЕВИЧ: МАЛІ КОЗАКИ, Історичне оповідання за часів Хмельниччини; Гнат ХОТКЕВИЧ: СІДЛО; Адріан КАЩЕНКО: ЗАПОРОЗЬКА СЛАВА. Оповідання; Орест ЛЕВИЦЬКИЙ: ЗАПОРОЖЕЦЬ З ОДКУШЕНИМ ВУХОМ; Андрій Чайковський: ЗА СЕСТРОЮ. Повість; Адріан КАЩЕНКО: КОСТЬ ГОРДІЄНКО-ГОЛОВКО. Останній лицар Запорожжя; Пантелеймон КУЛІШ: СІЧОВІ ГОСТІ. Споминки старого діда; Василь СІЧОВИК: ЯК СТРІЧАЛИ ЗАПОРОЖЦІ НОВИЙ РІК (За Дмитром Яворницьким); Лука ЯЦЕНКО: [ОПИС ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ] Переклав Сергій Білокінь; Олекса СТОРОЖЕНКО: ПРОКІП ІВАНОВИЧ; Іван НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ: ЗАПОРОЖЦІ. СЛОВНИЧОК. ПРИМІТКИ.

 

 

Смолій Валерій, Степанков Валерій, Українська національна революція ХVІІ ст. (1648–1676 рр.), серія “Україна крізь віки” т. 7, Київ 1999, с. 352, ціна 45.00 грн.

Революція 1648–1676 рр. за своїми масштабами не мала собі рівних серед революційних рухів Європи ХVІ–ХVІІ ст. На теренах козацької України стався революційний вибух, традиції якого зберігали своє значення протягом наступних десятиліть, справляючи помітний вплив на всі сторони життя українського народу. Її історичне значення вбачаємо насамперед в утворенні національної держави у вигляді козацької України, винятково важливій ролі в розвитку національної свідомості народу, формуванні державної ідеї, набутті досвіду боротьби за незалежність.

   

Семен Старив, Казнь голодом, Киев 2006, с. 272, цена 35 грн.

Воспоминания Семена Старова о драматических событиях 1932–33 гг. в одном из сел на Черкасщине — это свидетельство очевидца о Великом Голодоморе. Изданные впервые (под псевдонимом Мирон Долот) на английском языке в США в 1985 году, эти воспоминания в значительной мере способствуют раскрытию истинной сути большевистского тоталитаризма. Это издание для русскоязычного читателя не менее актуально: это не только воспоминания о трагическом прошлом, но и предостережение, чтобы оно не повторилось в будущем.

   

Тищик Борис, Західно Українська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави і права, Львів 2004, с. 392, ціна 60 грн

У монографії висвітлюються питання, пов’язані з соціально-економічними і політичними передумовами проголошення суверенної української держави на західноукраїнських землях, формування її державного апарату – центрального і місцевого, судово-прокурорських органів, адвокатури, нотаріату, збройних сил, створення правових засад їх організації і діяльності та ін. Показано об’єднання двох українських держав – ЗУНР і УНР – у соборну, незалежну державу, дипломатичну діяльність ЗУНР, проблему ЗУНР на міжнародній Паризькій мирній конференції, ставлення західних держав до проблеми Східної Галичини та спосіб її вирішення. Розкрито й причини поразки Західноукраїнської Народної Республіки. Монографія, не вичерпуючи і не закриваючи гострої і злободенної теми щодо становлення та існування національної державності в Україні у минулі часи, викличе, сподіваємося, інтерес у науковців, аспірантів, студентів, у широких кіл читачів – патріотів України.

 

 

Толочко Олексій, Толочко Петро, Київська Русь, серія “Україна крізь віки” т. 4, Київ 1998, с. 352, ціна 45.00 грн.

Держави під назвою “Київська Русь” насправді ніколи не існувало. Наші далекі предки були б невимовне здивовані, почувши таке найменування країни, в котрій їм довелося жити, оскільки називали її “Руссю” або “Руською землею”, себе, її населення, збірним етнонімом “русь”, а кожного зокрема – “русином”. “Київська Русь” – термін походження книжного і вченого, він веде свій початок не з джерел, а зі сторінок історичних праць першої половини XIX ст., того часу, коли історія, остаточно вивільнившись із обіймів красного письменства й аматорських зацікавлень, перетворилися в академічну науку й заходилася розроблювати наукові схеми минулого. Народжений у лоні офіційної російської історіографії Москви і Санкт-Петербурга термін “Київська Русь”, хоч як дивно, здобув популярність і в історіографії українській, що з другої половини XIX ст. стала розвиватися в гострому інтелектуальному протиборстві з історіографією великоруською. Українські історики виступили на арену в часи, коли поле битви (зокрема й “Київська Русь”) вже було захоплено й освоєно суперником, тож їм залишалося хіба що спробувати відвоювати якомога більшу його частку.

   
Томазов Валерій, Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII – початок XXI ст.), Київ 2006, с. 284, ціна 50 грн

У монографії в контексті розвитку світової генеалогії відтворюється історія становлення вітчизняного родознавства, аналізується науковий доробок найвідоміших українських учених – О.М. Маркевича, М.О. Максимовича, Г.О. Милорадовича, О.М. Лазаревського, В.Л. Модзалевського та ін. Найбільша увага концентрується на студіях з козацько-старшинської генеалогії, оскільки саме вони стали фундаментом для формування вітчизняного родознавства як наукової дисципліни. Узагальнюється світовий досвід методики генеалогічного дослідження.

   

Трощинський Володимир, Шевченко Анатолій, Українці в світі, серія “Україна крізь віки” т. 15, Київ 1999, с. 352, ціна 45.00 грн.

Українська діаспора виявилася життєздатною та динамічною формою існування українського етносу. Після появи останніх за часом публікації видань із цієї тематики у становищі української діаспори в осмисленні нею своєї ролі та свого призначення, в її зв’язках із “материком” – Україною – відбулися великі зміни. Показати це нове обличчя української діаспори, відобразити нові тенденції, що позначилися на її розвитку, розкрити політику Української держави щодо зарубіжних українців – такою є мета цієї книжки.

   

Україна Incognita, Упорядники: Лариса Івшина, Сергій Махун, Ігор Сюндюков, Володимир Панченко, Київ 2004, с. 400, ціна 54.00 грн.

Історії життя яскравих особистостей – як всесвітньо визнаних, так і маловідомих, – чиї імена уславили Україну й нерозривно пов’язані з нею. Історія життя українського народу протягом віків, у ті епохи, коли він підносився до висот історичної творчості, і тоді, коли страждав під ярмом тотального деспотизму. Історія духовних звершень українців – будівничих нетлінних соборів, живописців, композиторів, воїнів, поетів... Історія тисячолітньої боротьби людей за свободу й гідне життя. Все це разом читач знайде у цьому збірнику статей про актуальні проблем стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України, опублікованих газетою “День” у 1997–2002 pp. Книгу об’єднує не тільки хронологічний порядок розташування матеріалів, але й проста думка: ми всі – спадкоємці сотень поколінь людей, що жили на українській землі до нас. Історія не повинна бути Terra Incognita: це наша відповідальність перед нащадками, перед майбутнім. М.ін. статті: Віктор ЯНОВИЧ – Географія Скіфії за Геродотом; Наталя СОН – Тіра – античний поліс на межі цивілізацій; Віталій ЗУБАР – Римський слід на півдні України; Сергій КРИМСЬКИЙ – Софія Київська. Ефект високого неба. Монологи Сергія Кримського про софійність та життя; Володимир РИЧКА – Patria nostra: “Україна обох берегів Дніпра”; Ігор СЮНДЮКОВ – В пошуках національних першоджерел. Михайло Грушевський про давнє минуле східних слов’ян; Сергій МАХУН – Ярослав Мудрий – дипломат і будівничий, а вже потім воїн; Ігор СЮНДЮКОВ – “Славний перемогами Мономах”; Петро КРАЛЮК – Інтелектуал-християнин у “пост’язичницькому” суспільстві. Спроба реконструкції життєпису агіографа Нестора; Ігор СЮНДЮКОВ – Велич і ганьба князя Ярослава Осмомисла; Володимир ГРИПАСЬ – 1240 рік: загибель Київської Русі; Володимир ПАНЧЕНКО – Битва на Синіх Водах: початок кінця Золотої Орди? Ігор СЮНДЮКОВ – Вітовт, король литовців і русинів. Політичний канатоходець Середньовіччя; Сергій МАХУН – Незламний дух “історичного патрона Запорізької Січі”; Світлана БЄЛЯЄВА – Туреччина – такий невідомий відомий сусід; Сергій МАХУН – Як під Хотином запорізькі козаки врятували Європу; Ігор СЮНДЮКОВ – Петро Могила: екуменіст і просвітник. Європейський вибір українського митрополита; Віктор ГОРОБЕЦЬ – Українсько-російський договір: від ратифікації до денонсації; Клара ҐУДЗИК – Політичний мушкетер Юрій Немирич; Віктор ГОРОБЕЦЬ – Український проект “Нової Європи” року 1658; Ігор СЮНДЮКОВ, Сергій МАХУН – Руїна – сумна доба державного самогубства; Віктор ГОРОБЕЦЬ – Злет і падіння Івана Брюховецького. Витоки українського популізму; Євген ЗАРУДНИЙ – Карибські “козаки” та дніпровські “флібустьєри”; Сергій МАХУН – Козаки-найманці на службі європейських держав; Ігор МЕЛЬНИЧЕНКО – “Біла пляма” української історіографії. Козаки-кондотьєри в Чехії та Моравії; Ігор СЮНДЮКОВ – Воскресіння Івана Мазепи. Гетьман України очима Миколи Костомарова; Ігор СЮНДЮКОВ – Улюбленець долі. Андрій Войнаровський; Клара ҐУДЗИК – Початок – кияни в Москві; Клара ҐУДЗИК – Феофан Прокопович – “архітектор перебудови”... Петра І; Сергій КРИМСЬКИЙ – Філософ, якого “не спіймав світ”; Ігор СЮНДЮКОВ – Прощання зі свободою. Граф Петро Румянцев в Україні; Катрина ЗОРКІНА – Забуття – доля великих? Максим Березовський: трагедія “українського Моцарта”; Ігор СЮНДЮКОВ – Самоспалення перед храмом. Трагедія Миколи Гоголя; Володимир ПАНЧЕНКО – Тест на патріотизм. Михайло Максимович – забутий аристократ духу; Тарас ГУНЧАК – Пророка не чують на своїй землі; Ігор СЮНДЮКОВ – “Всевидящеє око”, або Бог Шевченка; Володимир ПАНЧЕНКО – Опальний князь. Микола Рєпнін; Володимир ПАНЧЕНКО – Велич і біль Качанівки; Володимир ПАНЧЕНКО – Загадковий Костомаров. Про химерність соціальних ілюзій; Сергій МАХУН, Ігор СЮНДЮКОВ – “Гарячий Куліш”. Історіософічні пошуки славетного українського класика; Ігор СЮНДЮКОВ – Обличитель людей неситих. Марко Вовчок: штрихи до портрета; Володимир ПАНЧЕНКО – Секрети Валуєвського циркуляра 1863 року; Володимир ПАНЧЕНКО – Емський луг; Сергій МАХУН – Перший український політолог. Прогрес і міра людської свободи за Михайлом Драгомановим; Ігор СЮНДЮКОВ – “Аристократка духу”. Блакитна зірка Ольги Кобилянської; Вадим РИЖКОВ – “Степовий Колумб”. Олександр Поль; Ігор СЮНДЮКОВ – Український Мойсей. Франкова “Тріада Свободи”: ідеал та реальність; Володимир ПАНЧЕНКО – Український Дон Кіхот. Євген Чикаленко – “головний ткач” матеріальної тканини нашої історії; Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ – Вибір шляху для України Роки 1917–1920; Сергій МАХУН – Ідеалісти з Центральної Ради. Урок, як не треба розбудовувати державу; Сергій МАХУН – Майстер і Місто. Михайло Булгаков і Київ; Геми ЧЕРНИЙ – Нестор Махно – основоположник маневрової війни; Сергій МАХУН – Громадянська війна Максиміліана Волошина. “Всеми силами моими молюсь за тех й за других”; Володимир ПАНЧЕНКО – Храм у пляшці з-під пива. Лев Троцький та Україна; Віталій ЦЕБРІЙ – Несподіваний Вернадський. Полтавський період: роки 1917–1918; Ігор СЮНДЮКОВ – “Вода грозових дощів”. Українські обрії “країни Паустовського”; Володимир ПАНЧЕНКО – Марксист, який хотів залишитися українцем Володимир Винниченко; Юрій ШАПОВАЛ – Політичний терор в Україні – 20–50-ті роки XX століття Важкий тягар тоталітаризму – пошуки істини тривають; Ігор СЮНДЮКОВ – Народ вічний у пізнанні. Українська ідея Агатангела Кримського у вселюдських системах координат; Джеймс Е. МЕЙС – Вибіркова пам’ять. Голодомор в Україні; Роман ПІДКУР – У пам’ять про “політичну доцільність”; Зоя СКОРОПАДЕНКО – Західна Україна – Сибір. Хресний шлях: роки 1939–1941; Юрій ШАПОВАЛ – 22 червня 1941-го: героїзм і реальність; Сергій МАХУН – Вересень 1941 року: м’ясорубка “київського котла”; Олег ЯСИНСЬКИЙ – Київ. Осінь. Голокост; Сергій ТРИМБАЧ – Довженко – це наше майже все; Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ – ОУН-УПА: справа в істині, а не в політичній монополії на минуле; Ігор СЮНДЮКОВ – Під сокирою “надідеї” класової ненависті. Трагедія Ярослава Галана: застереження, колізії, уроки; Юрій ШАПОВАЛ – Акція “Вісла”: криваве річище пам’яті; Юрій ШАПОВАЛ – Партійний “націоналіст” Петро Шелест; Клара ҐУДЗИК – Українські Святі гори. Святогорський монастир Успіння Богородиці – найстаріша православна обитель Лівобережжя; Клара ҐУДЗИК – Монастир на схилі гори; Сергій МАХУН – Солдайя – генуезький слід у Криму; Василь ЗУБАЧ – Привиди Ужгородського замку; Олександр ВІЛЬЧИНСЬКИЙ – Родинне гніздо князів Вишневецьких; Володимир ПАНЧЕНКО – Світло Густині; Наталія МАЛІМОН – Похований у саркофазі брата; Наталія МАЛІМОН – “З вікна келії видно не тільки Турію, а й цілий світ...”; Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ – Точка відліку. Ювілейні роздуми; Ігор СЮНДЮКОВ – Третє сходження. “Незалежність держави є незалежністю особистостей, що її утворюють”

   

Український хліб на експорт: 1932–1933, Київ 2006, с. 432, ціна 50.00 грн

На основі невідомих документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в 1932–1933 роках через експорт нашого хліба.

   

Універсали Івана Мазепи 1687–1709 рр., серія: “Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію”. Упоряд. І. Бутич, Київ 2002, с. 768, ціна 90.00 грн.

Ще літ скількись-там тому, коли гривня лише вводилася в обіг, витісняючи звідти національну купонографію, багатьом доводилося бачити сумну картинку: набожна бабуся, якій російська православна Церква заступила весь білий світ, відмовлялася брати купюри номіналом у 10 грн., бо на них, бачте, зображено його – Івана Мазепу, останнього українського гетьмана за правління якого Україна зберігала реальну економічну незалежність і політичну автономію від Московії…А що за все треба платити, особливо ж переможеним політикам, а Мазепа був політиком нездалим уже тільки тому, що програв Петрові, то при переписуванні Петровими чиновниками від науки й політики історії яка була в історію яка стала потрібною природнім чином позникали не лише більшість ориґінальних універсалів Мазепи, а й сам текст Переяславської ради. Незнання завжди породжує міти, тож книжка типу “для науковців” стає цікавою й для всіх шанувальників української історії – як патріотично, так і непатріотично налаштованих. Бо незнання в тому всьому й після неї залишається так багацько, що опертя на кавалок знання дозволяє й далі будувати любі історичні схеми за принципом: як кому на душу лягає. Але шматок істинного знання з посиланнями на Коломацькі статті між Мазепою та московськими вінценосцями про впроваджувані “правила” гри та 497 документів (універсалів і наказів) таки надасть якій-будь із цих теорій належного документального підґрунтя… (Дмитро СТУС, – Книжник review)

   

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687), Київ–Львів 2004, с. 1088, ціна 90 зл

Пропонована увазі читачів збірка включає всі, які вдалося виявити в архівах України, Російської Федерації і Польщі, універсали, накази, угоди українських гетьманів, зокрема: Івана Виговського (1657–1659), Юрія Хмельницького (1660–1662 1677–1681), Якима Сомка (1660–1663), Павла Тетері (1663–1665), Івана Брюховецького (1663–1668), Петра Дорошенка (1665–1676), Дем’яна Многогрішного (1668–1672), Михайла Ханенка (1670–1674), Івана Самойловича (1672–1687) та значну частину універсалів і наказів генеральної військової старшини і полковників (1649–1687), у яких йдеться про соціально-економічний розвиток і політичне становище у 2-й половині XVII ст. Науково-довідковий апарат: список архівних фондів публікацій, список скорочень, список застарілих і маловживаних слів, предметний, іменний і географічний покажчики, список ілюстрацій, перелік документів. Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, на всіх, хто цікавиться історією України.

 

 

Фігурний Юрій, Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі, Київ 2004, с. 308, ціна 35.00 грн.

Книга знайомить читачів з історичними витоками українського лицарства – козацтва. Автор досліджує проблему зародження і розвитку козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі. У книзі розглядаються стародавні елементи козацького культурного комплексу, які пов’язують його з мілітарною культурною традицією багатьох індоєвропейських народів. Окремі нариси присвячені вишколу молодих воїнів, культу воїнів-звірів, культам коня та меча-шаблі, кобзарям, символіці червоного кольору, особливому ставленню воїна до жінки, а також побратимству, лицарському кодексу, впливові козацької культури на українське державотворення та правотворення.

Зміст: Розділ І. Джерельна база та історія вивчення питання; Розділ II. Стародавні елементи традиційної культури українського козацтва: Вишкіл молодих воїнів; Традиції воїнів-звірів в українській військовій культурі; Культ коня в українській мілітарній традиції та його витоки; Витоки козацького культу шаблі; Кобзарі – співці козацько-лицарської слави; Червоний колір у символіці українського козацтва; Відносини між чоловіком-воїном і жінкою-дружиною в культурі українського козацтва; Козацьке побратимство; Зв’язок битви з бенкетом як одна з архаїчних рис козацької культури; Лицарський кодекс в індоєвропейській мілітарній традиції; Релікти давнього військового поховального обряду в українських козаків; Розділ III. Культура українського козацтва як прояв мілітарної традиції індоєвропейців: Тюркські впливи у традиційній козацькій культурі; Паралелі між культурами українського козацтва та пізньосередньовічного лицарства Західної Європи; Етапи формування індоєвропейської військової традиції та українське козацтво; Українська козацька культура як державотворче явище; Козацькі традиції правотворення: шлях від звичаєвого права до Конституції Пилипа Орлика; Розділ IV. Внесок українців у світове військове мистецтво.

   

Чередниченко Дмитро, Павло Чубинський, серія: “Особистість і доба”, Київ 2005, с. 376, ціна 54.00 грн.

У книзі йдеться про яскраву драматичну постать нашої історії – Павла Чубинського. Великий вчений зі світовим іменем, громадський діяч і педагог, поет і перекладач, актор і режисер, що був гнаний за всіх режимів, тепер своєю піснею об’єднав українців на творення нової держави. Його славень став державним гімном України. Роками автор книги працював у пошуках фактографічного матеріалу, пропагував і відстоював священне ім’я. Нарешті йому вдалося створити життєвий і творчий портрет цього, за словами Софії Русової, велетня української культури. Книга розрахована на широке коло читачів.

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Книгарня Горизонт

 
Π‘Π°ΠΉΡ‚ управляСтся систСмой uCoz