Словники. Підручники. Енциклопедії. Довідники

Українська мова

 

 

Словник синонімів української мови, авт. Полюга Левко, Київ 2004, с. 477, ціна 35.00 грн.

У словнику до найуживаніших слів підібрані синонімічні відповідники, які супроводжуються короткими тлумаченнями, стилістичними ремарками. В окремому реєстрі покажчика за алфавітом розміщені всі синоніми словника із зазначенням назви синонімічного ряду. До словника додано список найновіших найпоширеніших сучасних чужомовних запозичень з тлумаченнями та їх українськими відповідниками.

   

Словник синонімів української мови у двох томах, Бурячок А. А., Гнатюк Г. М., Головащук С. І. та інші, т. 1, АН, Київ 2007, 9.200 синонімічник рядів, с. 1026; т. 2, ОЯ, Київ 2007, 9.200 синонімічник рядів, с. 960, ціна 2-х томів 170 грн

У словнику, який нараховує близько 9200 синонімічних рядів (у двох томах), подається синонімічне багатство української мови (на матеріалах літературної мови XIXXX ст., діалектної та народнопоетичної лексики) із семантичними, граматичними, стилістичними характеристиками синонімів та прикладами їх уживання в контексті. Він є найповнішим за ступенем опрацювання зібранням української синоніміки.

   

Сучасна українська мова, ред. О. Д. Пономарів, видання ІІІ, перероблене, Київ 2003, с. 400, ціна 28.00 грн.

У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектології та загального мовознавства. Міститься опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень. Окремі роздали присвячені проблемам формування одиниць звязного мовлення та основам пунктуації.

   

Сучасний словник іншомовних слів, автори Скопненко Олександр, Цимбалюк Тетяна, близько 20 тисяч слів і словосполучень, Київ 2006, с. 789, ціна 84 грн

Сучасний словник іншомовних слів подає близько 20 тисяч слів і словосполучень, що були в різний час запозичені з інших мов або утворені з чужомовних лексичних елементів. Кожне слово має довідку про його походження, а також тлумачення. Словникова стаття містить відомості про наголос лексеми та подає інформацію про написання слова з великої або малої літери. У виданні враховано слова й словосполучення, які впродовж останніх років увійшли до української літературної мови.

   

Тлумачний словник-мінімум української мови, авт. Л. О. Ващенко, О. М. Єфімов, Близько 9 тисяч слів. 3-є вид., випр. і доповнене, Київ 2004, с. 607, ціна 35.00 грн.

Словник-мінімум охоплює загальновживану лексику. В ньому вміщені коропа тлумачення близько 9 тисяч слів, відображені їх граматичні характеристики та особливості стилістичного використання. Розрахований на широке коло користувачів: учнів середніх навчальних закладів, студентів, учителів, усіх шанувальників рідного слова.

   

Словник сучасного українського сленгу, автор Кондратюк Тетяна, Харків 2005, с. 352, ціна 28 грн.

Словник сучасного українського сленгу містить понад 5 тисяч слів і словосполучень, узятих з живої мовної стихії, що широко вживаються представниками різних вікових, професійних, соціальних прошарків в останні десятиліття. При створенні словника було використано лексичний матеріал творів відомих українських письменників Ю. Покальчука, Л. Дереша, С. Жадана, Ю. Андруховича, О. Забужко та ін.

   
Сучасний тлумачний словник української мови. 65 000 слів. За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського, Xарків 2006, с. 1008, ціна 90.00 грн

Сучасний тлумачний словник української мови містить близько 65 000 слів і понять. У ньому вдало поєднано компактну гніздову структуру і доволі повне тлумачення майже всіх загальновживаних слів української мови. Новим для словника є введення сучасної лексики і сленгових фразеологізмів, подання походження іншомовних слів, наведення закінчень кличного відмінка у назвах осіб та окремих іменників-неістот. Із застарілих слів та діалектизмів до словника включено здебільшого ті, які широко вживаються в художній літературі. У книзі також уміщено наукові терміни і сталі вирази.

   
Тлумачний словник іншомовних слів, автор Сліпушко Оксана, Київ 2006, с. 288, ціна 35 грн

Суттєві зміни, що відбулися у політичному, соціально-економічному житті суспільства, спричинили введення в активний обіг значної кількості нових слів. У данному виданні представлено мовні пласти таких сфер духовного життя і діяльності, як наука, історія, культура, політика, економіка, правознавство. До словника введено фінансову, економічну, юридичну термінологію, що останнім часом зявилася у мовному активі.

   

Український жарґон. Словник. автор Ставицька Леся, Містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень, Київ 2005, с. 336, ціна 54.00 грн.

У словнику, якого уклала доктор філологічних наук, завідувачка відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України Леся Ставицька, зібрано сучасну жаргонну лексику різнотипного соціяльного походження, а також лексику розширеного вживання, що поповнила (жаргонізовану) розмовну мову. Словник розкриває значення слова, подає його соціяльну та стилістичну характеристику, а також короткий етимологічний коментар. Загалом словник містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень. За джерельну базу словника правили тексти художньої літератури, засобів масової інформації, наукових видань, зразки розмовної мови, що віддзеркалюють особливості українського жаргоновживання кінця XX початку XXI ст. Словника адресовано найширшій читацькій авдиторії; його можуть використати філологи, письменники, працівники видавництв, перекладачі, соціологи.
У професійного філолога і пересічного мовця почасти складається уявлення про суто російський характер жарґонного слововживання, неконкурентоспроможність української мови у розмовних, стилістично знижених сферах комунікації, нездатність продукувати сучасні іронічні стилі спілкування. Варто вчитатись у зібрані тут репліки, діялоги, тексти, щоби пересвідчитись в українськості того жарґоновживання, яке, на перший погляд, може здатися прерогативою російських розмовних моделей. Крім того, суржикове слово у суто комунікативному аспекті не завжди свідчить про брак мовної культури чи незнання українського лексичного відповідника: нерідко, особливо в інтелігентських дискурсах, чужомовність підсилює іронічне, сміхове начало, закладене у цій лексиці. Леся Ставицька
 

   

Український правопис, Київ 2007, с. 288, ціна 24.00 грн.

Видання 2007 року вийшло з уточненнями, повязаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Зокрема, розширено розділ про вживання великої літери, уточнено правила написання складних слів, розширено сферу використання закінчення -у(ю) в родовому відмінку іменників II відміни, чіткіше сформульовані правила використання кличного відмінка, поширено правило передачі іншомовного і через и після девятки на низку власних назв, введені правила правопису прикметників, похідних від складних географічних назв.

   

Українська мова. Навчальний посібник, автор Мацько Любов, Мацько Оксана, Сидоренко Олеся, Київ 1998, с. 416, ціна 25.00 грн.

Мова є одним із основних засобів професійної підготовки, майстерності і досконалості майбутніх фахівців. Тому з орієнтацією на загальну професійну освіту в посібнику підібрані професійна лексика і фразеологія, науково-технічні й виробничі терміни. Залучені різні види творчих вправ і завдань, у тому числі текстового характеру, спрямованих на піднесення культури української мови, на самостійну роботу учнів із мовним матеріалом.

 

   

Українська мова: Універсальний довідник, авт. Зубков Микола, Київ 2004, с. 496, ціна 40.00 грн.

Довідник є найновішим і найповнішим функціональним виданням такого роду. Розгляд змін у правописі, що сталися, відбуваються або очікуються, супроводжується науковим обґрунтуванням та коротким історичним коментарем. У книзі розглянуто різні граматичні теми, лексичні узгодження, вживання літери Ґ не лише в загальних назвах, а й у власних іменах; викладено паралельні форми вживання фразеологізмів, сталих виразів з огляду на їх російські аналоги. Доречними є додатки: скорочення, імена по батькові, словнички типових мовних зворотів тощо. Довідник розраховано на всіх, не байдужих до своєї грамотності.

   

Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник, автор Фурдуй Марія, За ред. В. В. Різуна, Київ 2003, с. 272, ціна 28.00 грн.

Розглядаються питання орфографії і пунктуації в руслі поглиблення знань, підвищення рівня грамотності, культури писемного мовлення. Системно подається базовий теоретичний матеріал, окремі відомості з морфології і синтаксису, без чого неможливе наскрізне розуміння орфографічних чи пунктуаційних правил. Використовуються різні форми активізації навчального процесу з метою стимулювання пізнавального інтересу.

 

 
   

1 2 3 4 5

Книгарня Горизонт

 
Сайт управляется системой uCoz